Ban tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có 05 thành viên:

1. Ông Lê Anh Quốc                                       –  Tổng giám đốc

2. Ông Nguyễn Quang Huy                            –   Phó Tổng giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương                   –   Phó Tổng giám đốc

4. Bà Hoàng Thị Sáng                                     –   Phó Tổng giám đốc

5. Ông Vũ Minh Tuấn                                       –   Phó Tổng giám đốc

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: