10% OF TASECO AIRS SHARES ACCQUIRED BY PENM | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

10% OF TASECO AIRS SHARES ACCQUIRED BY PENM

 

An investment fund, PENM IV Germany GmbH & Co. KG, has acquired 3.6 million Taseco Airs shares (equivalent to 10% of Taseco Airs’s total shares) to become a major shareholder of Taseco Airs.

Hình ảnh nổi bật

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: