Dịch vụ hàng miễn thuế | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
  • DỊCH VỤ HÀNG MIỄN THUẾ

    Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco (JDV) là công ty liên doanh giữa Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco) và Tập đoàn Jalux của Nhật Bản (Jalux Inc). Sau đó JDV được chuyển nhượng 49% cho Taseco Airs từ tháng 10 năm 2018....

      1  

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: