PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TASECO AIRS QUÝ IV/2020: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH QUÝ 4/2020, KỊCH BẢN CHO NĂM 2021

Chiều ngày 02/11/2020, Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs) đã tổ chức phiên họp trực tuyến Hội đồng Quản trị (HĐQT) quý 4/2020. Nội dung phiên...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: