BAY NỘI ĐỊA: BỎ ĐỀ XUẤT PHÂN VÙNG, KHÔNG HẠN CHẾ VỚI NGƯỜI ĐÃ TIÊM VẮC XIN

Thay vì đề xuất phân các sân bay theo vùng xanh, vàng, đỏ tùy thuộc vào tình hình dịch COVID-19 tại mỗi địa phương, Cục Hàng không đề xuất nối lại tất...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: