Giá trị cốt lõi | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Giá trị cốt lõi

- Lấy chất lượng dịch vụ làm nền tảng bền vững và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quyết định sự khác biệt.

- Giữ uy tín, bảo đảm niềm tin của khách hàng.

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và hài hòa lợi ích các cổ đông với người lao động.

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: