CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Dịch vụ suất ăn hàng không kinh doanh có lãi, Taseco Airs báo lãi tăng trưởng 23% trong quý 1/2019

Trong quý 1/2019 đã ghi nhận thêm khoản lợi nhuận đến từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam - Công ty liên kết của Taseco vào kết quả...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: