CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Quỹ STIC Hàn Quốc thành cổ đông lớn của AST

Quỹ STIC vừa mua vào 4,5 triệu cổ phiếu AST, trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 10%. STIC là cổ đông ngoại lớn thứ 2 tại AST, sau PENM IV.

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: