BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - QUỸ PENM

Ngày 09/02/2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

Báo cáo giao dịch cổ phiếu    

Xem và tải về


Hệ thống taseco, LIÊN Kết: