Công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2024

 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2024 Xem và tải về

 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: