NGHỊ QUYẾT SỐ 07A, 07B/NQ-HĐQT

CBTT Nghị quyết số 07A về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và tạm ứng đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và nghị quyết số 07B về việc bổ nhiệm người quản trị Công ty

Nghị quyết số 07A, 07B     Xem và tải về

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: