TASECO AIRS TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Sáng ngày 09/04/2019, tại Hội trường Pacific,  khách sạn PAN PACIFIC, Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (viết tắt là Taseco Airs, Mã CP: AST) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với sự tham dự của các cổ đông và người ủy quyền, sở hữu 31.273.320 cổ phần, chiếm 86,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên TASECO AIRS năm 2019 đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tuyệt đối các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018,Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 kế hoạch phân phối lợi nhận năm 2019, Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Tờ trình thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư À La Carte Hạ Long trước thời hạn, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Các báo cáo trình Đại hội đã cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đang tiếp tục được mở rộng và phát triển. Kết quả kinh doanh năm 2018 của TASECO AIRS khá ấn tượng so với kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đặt ra chonăm 2018, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 864,93 tỷ đồng, tăng gần 31,24% so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 163,25 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2017 và đạt 101,67% so với kế hoạch. Công ty chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ cao 40%, trong đó đã tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền mặt và tới đây sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình Đại hội cũng thể hiện hiện sự quyết tâm rất lớn trong việc duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty, trong đó tổng doanh thu hợp nhất là 1.130,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 245,69 tỷ đồng, và tỷ lệ cổ tức từ 25 - 40%.

Trả lời các cổ đông dự Đại hội, ông Lê Anh Quốc, Tổng Giám đốc Công ty rất lạc quan tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Lê Anh Quốc – Phó CTHĐQT – Tổng Giám Đốc

Đại diện Quỹ PENM – Quỹ đầu tư ngoại nắm giữ 10% cổ phần Công ty

Các cổ đông tham dự đại hội

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: