BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017

BCTC hợp nhất đã kiểm toán 31.12.2017                Xem và tải về

BCTC riêng đã kiểm toán 31.12.2017                      Xem và tải về

BCTC hợp nhất quý 04/2017                                   Xem và tải về

BCTC riêng quý 04/2017                                         Xem và tải về

BCTC hợp nhất 09 tháng 2017                               Xem và tải về

BCTC riêng 09 tháng 2017                                     Xem và tải về

BCTC hợp nhất soát xét 06 tháng 2017                 Xem và tải về

BCTC riêng soát xét 06 tháng 2017                       Xem và tải về

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: