BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

Báo cáo tài chính riêng Quý 1/ 2022                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2022                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2022                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2022                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Bán niên năm 2022 (đã soát xét)                 Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên năm 2022 (đã soát xét)                              Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2022                              Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2022                              Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2022                              Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2022                              Xem và tải về

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: