BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2023                      Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2023                        

Xem và tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất  Quý 4/2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất  năm 2023                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2023                            Xem và tải về

 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: