BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

Báo cáo tài chính riêng Quý 1/ 2021                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2021                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/ 2021                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2021                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2021                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2021                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2021                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 (đã soát xét)            Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên năm 2021 (đã soát xét) Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 (đã kiểm toán) Xem và tải về

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: