BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018. | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018.

BCTC riêng năm 2018                                                            Xem và tải về
BCTC hợp nhất năm 2018                                                      Xem và tải về
BCTC hợp nhất Quý IV 2018                                                  Xem và tải về
BCTC riêng quý IV 2018                                                         Xem và tải về
BCTC hợp nhất Quý III 2018                                                  Xem và tải về
BCTC riêng quý III 2018                                                         Xem và tải về
BCTC hợp nhất bán niên 2018                                               Xem và tải về
BCTC riêng bán niên 2018                                                      Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II 2018                                        Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II 2018                                  Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I/ 2018                                         Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018                                   Xem và tải về

 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: