BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

BCTC riêng năm 2019                                                    Xem và tải về
BCTC hợp nhất năm 2019                                             Xem và tải về
BCTC riêng bán niên 2019                                                     Xem và tải về
BCTC hợp nhất bán niên 2019                                               Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV/ 2019                                 Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019                            Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III/ 2019                                 Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II/ 2019                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I/ 2019                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019                             Xem và tải về


 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: