BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

BCTC riêng bán niên 2019                                                     Xem và tải về
BCTC hợp nhất bán niên 2019                                               Xem và tải về

 

Báo cáo tài chính riêng Quý III/ 2019                                 Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019                                   Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II/ 2019                                         Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019                                   Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I/ 2019                                         Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019                                   Xem và tải về


 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: