BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020

Báo cáo tài chính riêng Quý I/ 2020                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II/ 2020                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020                             Xem và tải về
 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: