BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020

Báo cáo tài chính riêng Quý I/ 2020                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II/ 2020                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (đã soát xét)            Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên năm 2020 (đã soát xét) Xem và tải về

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: