BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020

BCTC riêng năm 2020                                                   Xem và tải về
BCTC hợp nhất năm 2020                                           Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I/ 2020                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý II/ 2020                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (đã soát xét)            Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên năm 2020 (đã soát xét) Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III/ 2020                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý IV/ 2020                                             Xem và tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2020                             Xem và tải về
 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: