TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin tài liệu chi tiết:

 

Thư mời dự ĐHĐCĐ năm 2018                                          Xem và tải về
Chương trình ĐHCĐ năm 2018                                          Xem và tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2018                        Xem và tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018                        Xem và tải về
Dự thảo quy chế đại hội                                                       Xem và tải về
Báo cáo của HĐQT                                                             Xem và tải về
Báo cáo của ban TGĐ                                                        Xem và tải về
Báo cáo của ban kiểm soát                                                 Xem và tải về
Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán các năm                     Xem và tải về
 To trinh - Phan phoi LN nam 2017 KH nam 2018               Xem và tải về
Tờ trình thông qua thù lao HĐQT BKS                                Xem và tải về
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018                    Xem và tải về
Tờ trình thay đổi chủ thể hợp đồng HTDT                          Xem và tải về
Tờ trình tăng vốn điều lệ                                                     Xem và tải về


 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: