TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Dự thảo tài liệu chi tiết:

 

Thư mời dự ĐHĐCĐ năm 2022                                                      Xem và tải về
Chương trình ĐHCĐ năm 2022                                         Xem và tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2022                                    Xem và tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022                      Xem và tải về
Dự thảo quy chế đại hội                                                     Xem và tải về
Dự thảo quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022- 2027  Xem và tải về
Báo cáo của HĐQT                                                            Xem và tải về
Báo cáo của ban TGĐ                                                       Xem và tải về
Báo cáo của ban kiểm soát                                                Xem và tải về
Tờ trình thông BCTC, phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch năm 2022  Xem và tải về
Tờ trình thông qua thù lao HĐQT BKS                                Xem và tải về
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022                    Xem và tải về
Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027                   Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ                                                      Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Xem và tải về
Dự thảo Điều lệ Xem và tải về
Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Xem và tải về
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Xem và tải về
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022  Xem và tải về
Mẫu ứng cử thành viên HĐQT, BKS  Xem và tải về
Mẫu đề cử thành viên HĐQT, BKS  Xem và tải về
Mẫu sơ yếu lý lịch  Xem và tải về
Mẫu giấy ủy quyền đề cử hợp lệ  Xem và tải về
Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử Xem và tải về
Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS Xem và tải về

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: