TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu chi tiết:

 

Thư mời dự ĐHĐCĐ năm 2023                                                      Xem và tải về
Chương trình ĐHCĐ năm 2023                                         Xem và tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2023                                    Xem và tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023                      Xem và tải về
Dự thảo quy chế đại hội                                                     Xem và tải về
Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023                            Xem và tải về
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023                                       Xem và tải về
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022                                               Xem và tải về
Tờ trình thông BCTC, phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023  Xem và tải về
Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS                             Xem và tải về
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023                    Xem và tải về
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023  Xem và tải về

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Xem và tải về
Mẫu Thẻ biểu quyết Xem và tải về
Mẫu Phiếu biểu quyết Xem và tải về

 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: