TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Dự thảo tài liệu chi tiết:

 

Thư mời dự ĐHĐCĐ năm 2021                                                      Xem và tải về
Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ năm 2021                                                      Xem và tải về
Dự kiến Chương trình ĐHCĐ năm 2021                                         Xem và tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2021                                    Xem và tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021                      Xem và tải về
Dự thảo quy chế đại hội                                                     Xem và tải về
Báo cáo của HĐQT                                                            Xem và tải về
Báo cáo của ban TGĐ                                                       Xem và tải về
Báo cáo của ban kiểm soát                                                Xem và tải về
Tờ trình thông BCTC và phương án phân phối lợi nhuận 2020   Xem và tải về
Tờ trình thông qua thù lao HĐQT BKS                                Xem và tải về
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021                    Xem và tải về
Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Quyết định đầu tư                    Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi Điều lệ                                                      Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi Quy chế Công bố thông tin Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Xem và tải về
Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Xem và tải về
Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS Xem và tải về
Dự thảo Điều lệ Xem và tải về
Dự thảo Quy chế Công bố thông tin Xem và tải về
Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Xem và tải về
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Xem và tải về
Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Xem và tải về


 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: