TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin tài liệu chi tiết:

 

Thư mời dự ĐHĐCĐ năm 2019                                          Xem và tải về
Chương trình ĐHCĐ năm 2019                                          Xem và tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ                                        Xem và tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019                        Xem và tải về
Báo cáo của TGĐ                                                                Xem và tải về
Báo cáo của HĐQT                                                             Xem và tải về
Báo cáo của ban kiểm soát                                                 Xem và tải về
Tờ trình thông qua BCKT năm 2018                                   Xem và tải về
Tờ trình phân phối LN năm 2018 KH năm 2019                 Xem và tải về
 Tờ trình thông qua thù lao HĐQT BKS                              Xem và tải về
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019                    Xem và tải về
Tờ trình thanh lý trước thời hạn HTĐT                               Xem và tải về
Tờ trình chia cổ tức bằng cổ phiếu thay đổi VĐL                Xem và tải về

 


 


 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: