TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Dự thảo tài liệu chi tiết:

 

Thư mời dự ĐHĐCĐ năm 2020                                                      Xem và tải về
Dự kiến Chương trình ĐHCĐ năm 2020                                         Xem và tải về
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2020                                    Xem và tải về
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020                      Xem và tải về
Dự thảo quy chế đại hội                                                     Xem và tải về
Dự thảo quy chế bầu bổ sung TV BKS                              Xem và tải về
Báo cáo của HĐQT                                                            Xem và tải về
Báo cáo của ban TGĐ                                                       Xem và tải về
Báo cáo của ban kiểm soát                                                Xem và tải về
Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm  2019                 Xem và tải về
Tờ trình - Phân phối LN năm 2019 KH năm 2020               Xem và tải về
Tờ trình thông qua thù lao HĐQT BKS                                Xem và tải về
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020                    Xem và tải về
Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư                 Xem và tải về
Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung BKS                          Xem và tải về

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: