TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin tài liệu chi tiết:

 

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                   Xem và tải về
Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                       Xem và tải về
Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT                                 Xem và tải về
Tờ trình sửa đổi điều lệ                                                    Xem và tải về
Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT                                       Xem và tải về
Phiếu lấy ý kiến cổ đông                                                  Xem và tải về
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ                                             Xem và tải về

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: