Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên:

1. Bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Phạm Thị Kiều Trang - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Bà Nguyễn Thị Hường - Thành viên Ban Kiểm soát

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: