Khối các Phòng ban Công ty | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Khối các Phòng ban Công ty

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO AIRS

         

1. Phòng Tài chính - Kế toán 

2. Phòng Nhân sự - Hành chính 

 

3Phòng Kế Hoạch - Đầu Tư

4. Phòng Thị trường & Hàng hóa

5. Trung tâm Kinh doanh

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: