Khối các Phòng ban Công ty

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO Airs

         (Ban hành kèm theo Quyết định số  66/QĐ-TASECO ngày 06  tháng 6  năm 2016 

của Tổng Giám đốc Công ty)

 

1. Phòng Tài chính - Kế toán (click để xem chi tiết)

2. Phòng Nhân sự - Hành chính (click để xem chi tiết)

3Phòng Kế Hoạch - Đầu Tư (click để xem chi tiết)

4. Phòng Thị trường & Hàng hóa (click để xem chi tiết)

5. Trung tâm Kinh doanh (click để xem chi tiết)

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: