Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Ông Nguyễn Minh Hải

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Anh Quốc

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Đào Tiến Dương

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lars Kjaer

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Seon Han Bae

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Đức Long

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị Công ty có 07 thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Minh Hải - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Ông Lê Anh Quốc - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Ông Lars Kjaer - Thành viên Hội đồng quản trị

5. Ông Kim Hongjin- Thành viên Hội đồng quản trị

6. Ông Lê Đức Long - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

7. Ông Đặng Huy Khôi - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: