Khối Chi nhánh, các Công ty Thành viên

Công ty thành viên và các chi nhánh:
1. Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng (Taseco Đà Nẵng)
2. Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn (Taseco Sài Gòn)
3. Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Phú Quốc (Taseco Phú Quốc)
4. Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng
5. Công ty CP Đầu tư truyền thông Taseco (Taseco Media)
6. Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco (JDV)
  • Chi nhánh Vân Đồn: Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco tại Vân Đồn (Taseco Vân Đồn)
  • Chi nhánh Phú Bài: Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng tại Huế
  • Chi nhánh Cam Ranh: Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng tại Nha Trang
 
Công ty liên kết: Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS)
 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: