Khối Chi nhánh, các Công ty Thành viên | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Khối Chi nhánh, các Công ty Thành viên

Công ty thành viên:
1. Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco tại Vân Đồn (Taseco Vân Đồn)
2. Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng (Taseco Đà Nẵng)
    Chi nhánh Phú Bài: Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng tại Huế
    Chi nhánh Cam Ranh: Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng tại Nha Trang
3. Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn
4. Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng
5. Công ty CP Đầu tư truyền thông Taseco (Taseco Media)
6. Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco (JDV)
7. Công ty CP Dịch vụ Hà Linh
8. Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco Phú Quốc
 
Công ty liên kết:
9. Công ty cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS )
 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: