Khối Chi Nhánh, các Công ty Thành viên

Công ty thành viên:
1. Chi nhánh Công ty CPDV Hàng không Taseco tại Vân Đồn ( Taseco Vân Đồn)
2. Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng ( Taseco Đà Nẵng)
    Chi Nhánh Phú Bài: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng tại Huế
    Chi Nhánh Nha Trang: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng tại Nha Trang
3. Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn
    Chi Nhánh Phú Quốc: Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn tại Phú Quốc
4. Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng
5. Công ty cổ phần đầu tư truyền thông Taseco - Taseco Media
6. Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux - Taseco ( JDV)
Công ty liên kết:
7. Công ty cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam - VINACS 
 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: