Ban Tổng Giám đốc | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty có 05 thành viên:

1. Ông Lê Anh Quốc -Tổng giám đốc

2. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng giám đốc

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Tổng giám đốc

4. Ông Nguyễn Xuân Bằng - Phó Tổng giám đốc

5. Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: