TASECO AIRS TỔ CHỨC SƠ KẾT HOẠT...

Ngày 27/07/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động...

Xem thêm

Ban tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có 05 thành viên:

Dịch vụ khách sạn

Dịch vụ khách sạn là một trong những ngành kinh doanh chính của Taseco Airs với thành công ban đầu là Khách sạn căn hộ tiêu...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: